Giảm giá!
71EDF9FC-A283-4255-AC18-B67A648192AF71EDF9FC-A283-4255-AC18-B67A648192AF

𝐙𝐞𝐧𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐧𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟎𝟑.𝟐𝟏𝟒𝟎.𝟔𝟗𝟏/𝟎𝟐.𝐂𝟒𝟗𝟖

79.990.000190.000.000

Mô tả

𝐙𝐞𝐧𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐧𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟎𝟑.𝟐𝟏𝟒𝟎.𝟔𝟗𝟏/𝟎𝟐.𝐂𝟒𝟗𝟖

-Cᴀsᴇ sɪᴢᴇ 40ᴍᴍ
-Kɪ́ɴʜ sᴀᴘᴘʜɪʀᴇ ᴘʜᴜ̉ Aʀ
-Mᴏᴠᴇᴍᴇɴᴛ Zᴇɴɪᴛʜ Eʟɪᴛᴇ 691 ᴠᴏ̛́ɪ 50H ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴏ́ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̆ɴɢ (ᴍᴏᴏɴᴘʜᴀsᴇ)
-Kʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 50ᴍ/165ꜰᴛ

Tɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʟɪᴋᴇ ɴᴇᴡ ꜰᴜʟʟsᴇᴛ , ᴅᴀ̂ʏ ᴋʜᴏᴀ́ ᴢɪɴ, date 2020

(ɴᴇᴡ ʜᴀ̃ɴɢ ʀᴇᴛᴀɪʟ ᴛʀᴇ̂ɴ 185ᴛʀ)

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...